36/2008 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

Částka: 013 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. června 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. října 2004 Nabývá účinnosti: 1. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
36

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2004 byla v Lucemburku přijata Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

        Současně s oznámením o ratifikaci Dohody prezidentem republiky bylo generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie, depozitáři Dohody, sděleno odvolání prohlášení učiněné Českou republikou dne 21. března 2005, že podle článku 24 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii bude Dohoda pro Českou republiku závazná až poté, co budou v České republice naplněny požadavky dané ústavními postupy.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. března 2008 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA

MEZI EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM

A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ

O PŘIDRUŽENÍ ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE K PROVÁDĚNÍ,

UPLATŇOVÁNÍ A ROZVOJI

SCHENGENSKÉHO ACQUIS

EVROPSKÁ UNIE,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,

(dále jen „smluvní strany“)

VZHLEDEM k tomu, že se vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost si Evropská unie vytyčila cíl zachování a rozvoje Unie jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v němž je zajištěn volný pohyb osob, ve spojení s vhodnými opatřeními v oblasti kontroly na vnějších hranicích, azylu, přistěhovalectví a předcházení trestné činnosti a boji proti ní;

. . .

Zavřít
MENU