393/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
393

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 574/2006 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


"§ 1
Předmět zákona

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy  Evropských společenství1) (dále jen "Společenství")  a stanoví:

       a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,
       b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,
       c) požadavky na ekodesign energetických spotřebičů.
_______________________________
1)
Směrnice rady č. 93/76/EHS ze dne 13. září 1993 o omezování emisí oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavku na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a rady 96/57/ES a 200/55/ES .".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU