376/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
376

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2007,
kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě


Čl. I


        Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a č. 1b až 1h zní:


"§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a)   podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

b)   podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty,

c)   podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

d)   podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení a zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU