371/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Částka: 113 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
371

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích
na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"), ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 6 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
"2)
Články 2, 4, 8 až 16, 18 a 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o inter-operabilitě konvenčního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES .
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Zavřít
MENU