363/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2007 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 18. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 8/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
363

VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2007,
kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 5 odst. 9 a § 17 odst. 7 písm. i) energetického zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se mění takto:

        1.  V § 9 písmena a) až d) včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 znějí:

       "a) u nových energetických zařízení kolaudačním rozhodnutím, oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, nebo kolaudačním souhlasem5), a dále dokladem prokazujícím splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi) stanovených zvláštním právním předpisem6),
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU