361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Částka: 111 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
361

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2007,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci


        Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

       a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování,
       b) způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance (dále jen "hodnocení zdravotního rizika"),
       c) minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
       d) podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,
       e) bližší podmínky poskytování ochranných nápojů,
       f) bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
       g) bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické zátěži,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ČLENĚNÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ, HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA A DALŠÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
HLAVA I - ČLENĚNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ PRACOVNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ
§ 2 - Základní členění
HLAVA II - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S RIZIKOVÝMI FAKTORY   VZNIKAJÍCÍMI V DŮSLEDKU NEPŘÍZNIVÝCH MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK
Díl 1 - Zátěž teplem
§ 3 - Hodnocení zátěže teplem
§ 4 - Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce
§ 5 - Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší požadavky na způsob organizace práce
Díl 2 - Zátěž chladem
§ 6 - Hygienický limit, jeho zjišťování a hodnocení, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů
§ 7 - Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště
Díl 3 - Ochranné nápoje
§ 8 - Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů
HLAVA III - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S CHEMICKÝMI FAKTORY A PRACHEM
Díl 1 - Obecné postupy a ochrana před nadměrnou expozicí
§ 9 - Hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení
§ 10 - Hodnocení zdravotního rizika
§ 11 - Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
§ 12 - Minimální opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice
Díl 2 - Olovo
§ 13 - Hodnocení zdravotního rizika, informace k ochraně zdraví
§ 14 - Zjišťování a hodnocení expozice, informace k ochraně zdraví
§ 15 - Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy
Díl 3 - Chemické karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci a chemické procesy s rizikem chemické karcinogenity
§ 16 - Vymezení pojmů
§ 17 - Hodnocení zdravotního rizika
§ 18 - Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, informace k ochraně zdraví
Díl 4 - Azbest
§ 19 - Zjišťování a hodnocení expozice azbestu
§ 20 - Hodnocení zdravotního rizika
§ 21 - Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení
HLAVA IV - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S FYZICKOU ZÁTĚŽÍ
Díl 1 - Celková fyzická zátěž
§ 22 - Vymezení celkové fyzické zátěže
§ 23 - Hygienický limit, bližší požadavky na pracovní postupy
Díl 2 - Lokální svalová zátěž
§ 24 - Vymezení lokální svalové zátěže
§ 25 - Hygienický limit, jeho zjišťování a hodnocení, bližší požadavky na pracovní postupy
Díl 3 - Pracovní poloha
§ 26 - Hodnocení zdravotního rizika pracovní polohy
§ 27 - Hodnocení zdravotního rizika, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy
Díl 4 - Ruční manipulace s břemenem
§ 28 - Vymezení ruční manipulace s břemenem
§ 29 - Hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy, informace k ochraně zdraví
§ 30 - Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy
HLAVA V - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S PSYCHICKOU ZÁTĚŽÍ
§ 31 - Vymezení psychické zátěže
§ 32 - Hodnocení zdravotního rizika
§ 33 - Minimální opatření k ochraně zdraví při práci
HLAVA VI - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SE ZRAKOVOU ZÁTĚŽÍ
§ 34 - Vymezení zrakové zátěže
§ 35 - Minimální opatření k ochraně zdraví při práci
HLAVA VII - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S BIOLOGICKÝMI ČINITELI
§ 36 - Vymezení biologických činitelů
§ 37 - Hodnocení zdravotního rizika
§ 38 - Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a jeho označení, bližší požadavky na pracovní postupy, informace k ochraně zdraví
HLAVA VIII - BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY PŘI PRÁCI   S RIZIKOVÝMI FAKTORY
§ 39 - Zařazení bezpečnostních přestávek
ČÁST TŘETÍ - DALŠÍ BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY   NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
HLAVA I - BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY NA PRACOVIŠTI
§ 40 - Teplota na pracovišti
§ 41 - Větrání pracovišť
§ 42 - Nucené větrání
§ 43 - Větrání pracoviště se zvláštními nároky na čistotu ovzduší
§ 44 - Ohřívárna
HLAVA II - BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ
§ 45 - Osvětlení pracoviště
HLAVA III - BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROSTORY PRACOVIŠTĚ
§ 46 - Světlá výška prostor určených pro práci
§ 47 - Objemový prostor
§ 48 - Rozměry podlahové plochy
§ 49 - Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače
HLAVA IV - PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SE ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI
§ 50 - Bližší hygienické požadavky na zobrazovací jednotky
HLAVA V - PROSTOR URČENÝ PRO PRÁCI S BIOLOGICKÝMI ČINITELI
§ 51 - Prostor určený pro práci ve zdravotnickém a veterinárním zařízení
§ 52 - Prostor určený pro práci v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a v průmyslových procesech
HLAVA VI - BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
§ 53 - Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců
HLAVA VII - ROZMĚRY, PROVEDENÍ A VYBAVENÍ SANITÁRNÍCH A POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 54 - Sanitární zařízení
§ 55 - Pomocná zařízení
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 56 - Zrušovací ustanovení
§ 57 - Účinnost
Příloha č. 1 - Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek Část A Přípustné hodnoty a hodnocení zátěže teplem
Příloha č. 2 - Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení ČÁST A Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)
Příloha č. 3 - Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity
Příloha č. 4 - Příkladmý seznam činností, při kterých může docházet k expozici olova
Příloha č. 5 - Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Hygienické limity energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží
Příloha č. 6 - Požadavky na větrání pracovišť se zvláštními nároky na čistotu ovzduší
Příloha č. 7 - Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a požadavky na pracoviště ČÁST A Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3, nebo 4
Příloha č. 8 - Dosahy horních končetin
Příloha č. 9 - Přípustné síly pro ovladače
Příloha č. 10 - Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních
Zavřít
MENU