321/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.

Částka: 102 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2007 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 6. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 365/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
321

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2007,
kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem
a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) energetického zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 1 písm. a) se číslo "30" nahrazuje číslem "18" a číslo "20" se nahrazuje číslem "12".

        2.  V § 7 odst. 1 písmeno e) zní:

       "e) zaniknou účinky oznámení přidělení přepravních kapacit podle písmen b) a c) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu šestý kalendářní den ode dne doručení oznámení,".

        3.  V § 7 odst. 2 písm. a) se číslo "15" nahrazuje číslem "18" a číslo "10" se nahrazuje číslem "12".

        4.  V § 7 odst. 2 písmeno e) zní:

       "e) zaniknou účinky oznámení přidělení přepravních kapacit podle písmen b) a c) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu šestý kalendářní den ode dne doručení oznámení,".

        5.  V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU