285/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Částka: 093 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. listopadu 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 148/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
285

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. listopadu 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů
a jejich uvádění na trh        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 písm. d) se částka "50 000 Kč" nahrazuje částkou "20 000 Kč".

        2.  V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   pořádání přednášek pro děti a mládež, zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1.".

        3.  V § 4 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a závazek, že toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5  let,".

        4.  V § 4 odst. 2 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e)   počet a témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. e).".

        5.  V § 4 odst. 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a která se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. d) nejméně po dobu 5 let,".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU