276/2007 Sb.Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů

Částka: 089 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2007 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. října 2007 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 194/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
276

VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2007
o kontrole účinnosti kotlů


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k  provedení § 6 odst. 2 až 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška1) zapracovává příslušnou část předpisu Evropských společenství2) a stanoví

       a) četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách (dále jen "pravidelná kontrola kotlů"),
       b) posouzení účinnosti kotlů starších 15 let se jmenovitým výkonem nad 20 kW, posouzení dimenzování kotle nebo kotlů v  poměru k  požadavkům výlučně na vytápění budovy, a to včetně kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie v této  budově (dále jen "jednorázová kontrola kotlů"),
       c) rozsah přezkoušení osob provádějících pravidelné a jednorázové kontroly kotlů podle písmen a) a b).

§ 2
Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) přímou metodou zjišťování účinnosti kotle poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku,
       b  nepřímou metodou zjišťování účinnosti stanovení jednotlivých ztrát v procentech podle technické normy3).

§ 3

        Společná ustanovení pro pravidelnou kontrolu
kotle a jednorázovou kontrolu kotle

        (1) Účinnost kotle zjištěná přímou nebo nepřímou metodou se posuzuje porovnáním s účinností kotle podle zvláštního právního předpisu nebo technické normy4) a odborným vyhodnocením zjištěných odchylek.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 -         Společná ustanovení pro pravidelnou kontrolu kotle a jednorázovou kontrolu kotle
§ 4 - Pravidelné kontroly kotlů
§ 5 - Jednorázové kontroly kotlů
§ 6 - Zpráva o jednorázové kontrole kotle a pravidelné kontrole kotle
§ 7 - Přezkoušení osob z podrobností provádění  kontrol kotlů
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Metoda dimenzování kotle v poměru k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody
Příloha č. 2 - VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření
Příloha č. 3 - Zpráva o pravidelné kontrole kotlů s návrhy na opatření
Zavřít
MENU