239/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Částka: 079 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. září 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. srpna 2007 Nabývá účinnosti: 1. října 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
239

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2007
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy


        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") bližší podmínky poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.

        (2)  Dotace podle odstavce 1 se poskytují na založení lesního porostu výsadbou na pozemku evidovaném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen "evidence půdy") na žadatele a následné pečování o takto vzniklý lesní porost.


§ 2
Dotace na zalesňování zemědělské půdy

        (1)  Na zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout

a)   dotaci na založení lesního porostu (dále jen "dotace na zalesnění"),

b)   dotaci na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen "dotace na péči o lesní porost"),

c)   náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen "náhrada za ukončení zemědělské výroby").

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dotace na zalesňování zemědělské půdy
§ 3 - Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění
§ 4 - Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby
§ 5 - Výše dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
§ 6 - Podmínky poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
§ 7 - Snížení nebo neposkytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
§ 8 - Vrácení dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
§ 9 - Společné ustanovení
§ 10 - Zaokrouhlování
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti projektu zalesnění
Příloha č. 2 - Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu
Zavřít
MENU