215/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2007 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215

ZÁKON
ze dne 18. července 2007,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o provozu
na pozemních komunikacích


Čl.  I

        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 27 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

        2.  V § 47 odst. 5 se slova "nižší než 50 000 Kč" nahrazují slovy "ve výši 50 000 Kč a nižší".

        3.  V příloze k zákonu první položka za 1 bod zní:

"nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 11".

        4.  V příloze k zákonu se položka čtvrtá za 1 bod zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU