214/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

ZÁKON
ze dne 18. července 2007,
kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 1d zní:

        "(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) stanoví požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek1b) a premixů1c), jakož i pravomoc a působnost orgánu odborného dozoru1d) nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství").

_______________________________
1)
Čl.  16 Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, v platném znění.
První směrnice Komise 76/371/EHS ze dne 1. března 1976, kterou se stanoví metody Společenství o odběru vzorků pro úřední kontrolu krmiv.
Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh, v platném znění.
Směrnice Komise 80/511/EHS ze dne 2. května 1980, kterou se povoluje v určitých případech uvádět na trh krmné směsi v neuzavřených obalech nebo nádobách, ve znění směrnice 98/67/ES .
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU