202/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. srpna 2007 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 24. července 2007 Nabývá účinnosti: 1. září 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
202

VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2007,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, podle § 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

        Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb. a vyhlášky č. 268/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

        "(1)  Na trestním úseku zajistí předseda soudu v rozvrhu práce specializaci v řízení ve věcech
       a) korupce veřejných činitelů,
       b) korupce při veřejných zakázkách,
       c) korupce při veřejných soutěžích,
       d) korupce při dražbách.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

        2.  V § 2 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 5 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU