193/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Částka: 062 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2007 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 17. července 2007 Nabývá účinnosti: 1. září 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
193

VYHLÁŠKA
ze dne 17. července 2007,
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie
a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 9 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1). Stanoví požadavky na účinnost užití energie v nově zřizovaných zařízeních pro rozvod tepelné energie a pro vnitřní rozvod tepelné energie a chladu, a na vybavení těchto zařízení tepelnou izolací, regulací a řízením u

       a) parních, horkovodních a teplovodních sítí a sítí pro rozvod teplé vody a chladu včetně přípojek, s výjimkou chladicí vody z energetických a technologických procesů, která odvádí tepelnou energii do okolního prostředí,
       b) předávacích nebo výměníkových stanic,
       c) zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody v budovách (dále jen "vnitřní rozvod").

        (2)  Dále tato vyhláška stanoví způsob zjišťování tepelných ztrát zařízení pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody.

        (3)  Tato vyhláška se vztahuje na rozvodná tepelná zařízení a vnitřní rozvody tepelné energie a chladu sloužící k dodávkám tepelné energie bytovým objektům nebo společně bytovým objektům, pro technologické účely a pro nebytové prostory.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Účinnost užití energie při rozvodu tepelné energie
§ 3 - Teplonosná látka a její parametry v tepelném rozvodu
§ 4 - Vnitřní rozvod tepelné energie
§ 5 - Tepelná izolace zařízení pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie pro vytápění a technologické účely a pro rozvod teplé vody
§ 6 - Předávací stanice a jejich vybavení
§ 7 - Regulace a řízení dodávky tepelné energie
§ 8 - Tepelná izolace zásobníků teplé vody a expanzních nádob
§ 9 - Rozvody chladicích látek, jejich tepelné izolace a regulace a řízení dodávky chladu
§ 10 - Metody zjišťování tepelných ztrát a zisků v zařízeních pro rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovení účinnosti užití energie pro rozvod tepelné energie
Příloha č. 2 - Směrné hodnoty tepelného výkonu neizolovaného potrubí vztažené na 1 m délky
Příloha č. 3 - Stanovení součinitele prostupu tepla vztaženého na jednotku délky
Příloha č. 4 - Provozní metody zjišťování teplelných ztrát a zisků v zařízeních pro rozvod tepla a chladu
Zavřít
MENU