179/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2007 Nabývá účinnosti: 12. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu

Čl. I

        V § 446 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., se za slova "cizího státu" vkládají slova " , který není členským státem Evropské unie,".


ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů


Čl. II

        V zákoně č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se za část druhou vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU