170/2007 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2007 Nabývá účinnosti: 1. září 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
170

ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění některé zákony v  souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o  Policii České republiky

Čl. I

        Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  186/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 138/1999 Sb., zákona č.  168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č.  60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č.  288/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V  § 42j odst. 1 se slovo "bezplatně" zrušuje.

        2.  V  § 42j odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

        3.  V  § 42k odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č.  17f zní:

        "(6)  Do zahraničí lze předat osobní údaje

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o  Policii České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o  pobytu cizinců na území České republiky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o  azylu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 217/2002 Sb.
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 428/2005 Sb.
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 161/2006 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 165/2006 Sb.
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o  Celní správě
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna celního zákona
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o  silničním provozu
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o  podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o  ochraně osobních údajů
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVIII  
Zavřít
MENU