160/2007 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. července 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2007 Nabývá účinnosti: 2. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
160

ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění některé zákony v  oblasti ochrany spotřebitele


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o  České obchodní inspekci

Čl. I  

        Zákon č. 64/1986 Sb., o  České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č.  71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č.  439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V  § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a  doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 1h zní:

       "g) provádí v  případě přeshraniční spolupráce dozor a  postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství1h) v  rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v  bodech 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a  14 přílohy k  tomuto nařízení.
_______________________________

1h)
Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 2006/2004 o  spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o  spolupráci v  oblasti ochrany spotřebitele).".


        2.  V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "V případě nařízeného znehodnocení zdravotně závadného zboží je kontrolovaná osoba povinna doložit a  předat údaje o  provedeném znehodnocení, zejména sdělit jméno a  příjmení nebo název nebo obchodní jméno, dále sídlo (jde-li o  právnickou osobu) nebo místo podnikání (jde-li o  fyzickou osobu) subjektu, který znehodnocení provedl, datum provedení znehodnocení, množství znehodnoceného zboží, a  to písemnou formou bezprostředně po provedeném znehodnocení.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o  České obchodní inspekci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o  regulaci reklamy
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o  provozování rozhlasového a  televizního vysílání
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o  České národní bance
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o  některých službách informační společnosti
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 265/1991 Sb., o  působnosti orgánů České republiky v  oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o  obecné bezpečnosti výrobků
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU