159/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. července 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2007 Nabývá účinnosti: 2. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
159

ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č.  72/2000 Sb., o  investičních pobídkách a  o  změně některých zákonů
(zákon o  investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. I

        Zákon č. 72/2000 Sb., o  investičních pobídkách a  o  změně některých zákonů (zákon o  investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb.,  zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb. a  zákona č. 443/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slovo "upravuje" vkládají slova "v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1)".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
"1)
Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, publikované v Úředním věstníku EU  L  302 ze dne 1. listopadu 2006.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

        2.  V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:

       "a) zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby,".

        3.  V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "za podmínky, že část výrobní linky je součástí strojního zařízení stanoveného nařízením vlády a  že pořizovací cena této části výrobní linky činí nejméně 50 % celkové pořizovací ceny výrobní linky" zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU