150/2007 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Částka: 054 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2007 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 19. června 2007 Nabývá účinnosti: 1. července 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 140/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 25. května 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
150

VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2007
o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen


        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona a § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:

§ 1

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem stanovovány ceny,
       b) regulačním obdobím vymezené období pěti po sobě následujících regulovaných roků.

Způsob regulace a postup tvorby cen
v elektroenergetice


§ 2


        (1)  Úřad reguluje ceny za přenos elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Úřad reguluje cenu za systémové služby způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

        (3)  Úřad reguluje ceny za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce a ceny za distribuci elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 3 odst. 6.

        (4)  Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na úrovních velmi vysokého napětí a vysokého napětí se skládají z ceny za rezervovanou kapacitu přenosové nebo distribuční soustavy a ceny za použití sítí přenosové nebo distribuční soustavy.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Postup stanovení cen při vzniku držitele licence a přeměny stávajících držitelů licence v elektroenergetice a plynárenství
§ 11 - Způsob regulace v teplárenství
§ 12 - Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla
§ 13 - Přechodné ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - Postup stanovení cen za přenos elektřiny
Příloha č. 2 - Postup stanovení ceny za systémové služby
Příloha č. 3 - Postup stanovení cen za distribuci elektřiny
Příloha č. 4 - Postup stanovení ceny za distribuci elektřiny
Příloha č. 5 - Postup stanovení cen elektřiny dodavatele poslední instance
Příloha č. 6 - Stanovení ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energtických zdrojů a postup kompenzace těchto vícenákladů
Příloha č. 7 - Postup stanovení ceny za vyhodnocování, zůčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu s elektřinou
Příloha č. 8 - Postup kompenzace příspěvků pro decentrální výrobu
Příloha č. 9 - Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice
Příloha č. 10 - Postup stanovení cen za přepravu plynu
Příloha č. 11 - Postup stanovení cen za distribuci plynu
Příloha č. 12 - Stanovení korekčních faktorů v plynárenství
Příloha č. 13 - Postup pro dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla
Zavřít
MENU