148/2007 Sb.Vyhláška o energetické náročnosti budov

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. června 2007 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 18. června 2007 Nabývá účinnosti: 1. července 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 78/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
148

VYHLÁŠKA
ze dne 18. června 2007
o energetické náročnosti budov


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 6a odst. 1, 2, 5 a 7 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1), byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES , a stanoví

a)   požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov,

b)   obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování včetně využití již zpracovaných energetických auditů,

c)   rozsah přezkušování osob z podrobností vypracování energetického průkazu budov.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   bilančním hodnocením hodnocení založené na výpočtech energie užívané nebo předpokládané k užití v budově pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, za standardizovaného užívání budovy,

b)   dodanou energií energie dodaná do budovy na její systémové hranici,

c)   energetickými systémy budovy soustavy technických zařízení pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Požadavky na energetickou náročnost budovy
§ 4 - Porovnávací ukazatele
§ 5 - Metoda stanovení energetické náročnosti budovy
§ 6 - Průkaz energetické náročnosti budovy
§ 7 - Využití zpracovaných energetických auditů
§ 8 - Přezkušování osob z podrobností vypracování energetického průkazu
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Podrobnosti splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
Příloha č. 2 - Podrobnosti výpočtů a požadované vstupní údaje pro hodnocení energetické náročnosti budov
Příloha č. 3 - Posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
Příloha č. 4 - Vzor průkazu energetické náročnosti budovy
Příloha č. 5 - Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Zavřít
MENU