110/2007 Sb.Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 1. června 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
110

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2007
o některých opatřeních v  soustavě ústředních orgánů státní správy,
souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZMĚNY V  SOUSTAVĚ
ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY


§ 1
        Zrušuje se Ministerstvo informatiky.

§ 2

        (1)  Působnost Ministerstva informatiky stanovená zvláštními zákony přechází na Ministerstvo vnitra, včetně působnosti správce kapitoly podle rozpočtových pravidel, s  výjimkou působnosti ve věcech elektronických komunikací a poštovních služeb, která přechází na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a působnosti ve věcech veřejných dražeb, která přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj.

        (2)  Funkce zřizovatele příspěvkové organizace Testcom - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha přechází na Ministerstvo průmyslu a obchodu.


§ 3

        (1)  Příslušnost hospodařit s  majetkem, s  nímž bylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit Ministerstvo informatiky, jakož i výkon práv a povinností z  pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v  rozsahu vyplývajícím z § 2 z  Ministerstva informatiky na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a  Ministerstvo pro místní rozvoj. Prostředky z  mimorozpočtových účtů Ministerstva  informatiky přecházejí na obdobné účty Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu; členění prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNY V  SOUSTAVĚ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
§ 6  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k  informacím
§ 7  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
§ 8  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o poštovních službách
§ 9  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státním podniku
§ 10  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
§ 11  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna krizového zákona
§ 12  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 13  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
§ 14  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 15  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
§ 16  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se provádějí některá opatření v  soustavě ústředních orgánů státní správy
§ 17  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 18  
Zavřít
MENU