71/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. dubna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. března 2007 Nabývá účinnosti: 1. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
71

ZÁKON
ze dne 8. března 2007,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 4a zrušuje.

        2.  V § 11 se první z odstavců, označených jako odstavec 2, zrušuje.

        3.  V § 15 odst. 3 písm. b) se slova "§ 26 odst. 3" nahrazují slovy "§ 26 odst. 1".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU