69/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. dubna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. března 2007 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
69

ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se věta poslední zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

        Ke vzniku povinnosti účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku též v Obchodním věstníku na základě ustanovení § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb., se do dne účinnosti tohoto zákona nepřihlíží.
Čl. III

Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

MENU