68/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. dubna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. března 2007 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
68

ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se písmeno e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písmene d).


Čl. II

Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

MENU