66/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. dubna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. března 2007 Nabývá účinnosti: 1. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
66

ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 16 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena  a) až g).

        2.  V § 16 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 6g zní:

        "(6)  V regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti Regionální rady hlavní město Praha v přenesené působnosti6g), které je řídícím orgánem operačních programů pro region soudržnosti Praha.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU