58/2007 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. července 2007 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. března 2007 Nabývá účinnosti: 1. června 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
58

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. října 2005 byla na 33. Generálním shromáždění Organizace spojených národů pro školství, vědu a kulturu (UNESCO) v Paříži přijata Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu.

        S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 27. března 2007, byla uložena u generálního ředitele UNESCO, depozitáře Úmluvy, dne 30. dubna 2007.

        Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 37 odst. 1 dne 1. února 2007. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku dne 1. června 2007.

        Nedílnou součástí Úmluvy jsou Příloha I - Seznam zakázaných látek a metod dopingu a Příloha II - Standardy pro udělování terapeutických výjimek*). Příloha I je každoročně doplňována a novelizována. Aktuální znění bude vždy k příslušnému datu zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv**). Pokud budou přijaty změny Přílohy II, budou zveřejněny stejným způsobem.

        Anglické znění Úmluvy včetně příloh a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


_____________________________________
  *)
Příloha I je fakticky prováděna ve sportovním prostředí ode dne přijetí Úmluvy.
**)
Aktuální znění Přílohy I bude vždy k příslušnému datu zveřejněno rovněž na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Antidopingového výboru České republiky. Pokud budou přijaty změny Přílohy II, budou zveřejněny stejným způsobem.


. . .

Zavřít
MENU