624/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 196 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
624

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2006,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  111/1998 Sb.,
o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna školského zákona

Čl. I

        Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.  179/2006 Sb. a  zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo jako jejich součásti".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna školského zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení k  článku I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení k  článku III
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU