616/2006 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Částka: 191 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. prosince 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 20. července 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 117/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
616

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2006
o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 7 a 8, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

        (2)  V tomto nařízení se rozumí

a)   zařízením přístroj nebo pevná instalace,

b)   přístrojem dokončený přístroj, nebo sestava přístrojů uváděná na trh jako samostatný funkční celek určený pro konečného uživatele, které mohou způsobit elektromagnetické rušení nebo na jejichž provoz může mít elektromagnetické rušení vliv,

c)   pevnou instalací určitá sestava několika druhů přístrojů, případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému používání na předem daném místě,

d)   elektromagnetickou kompatibilitou schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí,

e)   elektromagnetickým rušením elektromagnetický jev, který může zhoršit funkci zařízení; elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický šum, nežádoucí signál nebo změna v samotném prostředí šíření,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Základní požadavky
§ 3 - Uvádění zařízení na trh nebo do provozu
§ 4 - Postupy posuzování shody přístroje
§ 5 - Označení CE a jiné označování a informace
§ 6 - Oznámení o uložení ochranného opatření
§ 7 - Podmínky autorizace
§ 8 - Pevné instalace
§ 9 - Přechodné ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY PODLE § 4 ODST. 1
Příloha č. 3 - POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY PODLE § 4 ODST. 1
Příloha č. 4 - PODMÍNKY AUTORIZACE
Zavřít
MENU