552/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Částka: 179 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2006 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 11. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 408/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
552

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2006,
kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o  Pravidlech trhu s  elektřinou, zásadách tvorby cen
za činnosti operátora trhu s  elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického  zákona        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona  č.   458/2000 Sb., o  podmínkách podnikání a o  výkonu státní správy v  energetických odvětvích a o  změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona  č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona  č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o  podmínkách podnikání a o  výkonu státní správy v  energetických odvětvích a o  změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k  provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27 odst. 7 energetického  zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 541/2005 Sb., o  Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s  elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického  zákona, se mění takto:

        1.  V  § 2 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova "pro území celého státu a třicetiletý regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů".

        2.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene v) doplňují slova "pro území celého státu a regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU