529/2006 Sb.Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)

Částka: 172 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky
Přijato: 23. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 360/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
529

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2006
o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích
na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém
řízení informačních systémů veřejné správy)



        Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5a odst. 1 až 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) požadavky na strukturu a obsah informační koncepce, postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání, při vyhodnocování jejího dodržování a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy podle § 5a odst. 1 zákona,
       b) požadavky na strukturu a obsah provozní dokumentace podle § 5a odst. 2 zákona a na rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci podle § 5a odst. 3 zákona.


ČÁST PRVNÍ

INFORMAČNÍ KONCEPCE

§ 2

Obsah a struktura informační koncepce

        (1)  Orgán veřejné správy v informační koncepci uvede

       a) charakteristiku každého informačního systému veřejné správy, jehož je správcem, stručnou charakteristiku jeho současného stavu a předpokládané změny v tomto systému,
       b) záměry na pořízení nebo vytvoření nových informačních systémů veřejné správy,
       c) dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality informačních systémů veřejné správy, požadavky na kvalitu a plán řízení kvality podle § 3,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST PRVNÍ - INFORMAČNÍ KONCEPCE
§ 2 - Obsah a struktura informační koncepce
§ 3 - Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality
§ 4 - Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti
§ 5 - Postup při vytváření informační koncepce
§ 6 - Schvalování informační koncepce a provádění změn v informační koncepci
§ 7 - Vyhodnocování dodržování informační koncepce
§ 8 - Zásady a postupy pro pořizování a vytváření informačních systémů veřejné správy
§ 9 - Zásady a postupy pro provozování informačních systémů veřejné správy
ČÁST DRUHÁ - PROVOZNÍ DOKUMENTACE
§ 10 - Požadavky na strukturu provozní dokumentace
§ 11 - Požadavky na obsah provozní dokumentace
§ 12 - Role při správě informačního systému veřejné správy
§ 13 - Rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU