526/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Částka: 170 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 22. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 63/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 29. března 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
526

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Předmět úpravy

§ 1

        Tato vyhláška upravuje

       a) obsahové náležitosti ohlášení stavby, žádosti o stavební povolení, oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,
       b) obsahové náležitosti rozhodnutí a opatření stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o změně v užívání stavby, povolení k odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek, a
       c) náležitosti výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby.

§ 2

        Podle této vyhlášky se postupuje u všech druhů staveb, terénních úprav a zařízení, pokud zvláštní právní předpis1) upravující doklady k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu nestanoví jinak.


ČÁST DRUHÁ

OHLAŠOVÁNÍ STAVEB

§ 3

Náležitosti ohlášení
(K § 105 stavebního zákona)

        Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - OHLAŠOVÁNÍ STAVEB
§ 3 - Náležitosti ohlášení (K § 105 stavebního zákona)
ČÁST TŘETÍ - POVOLENÍ VÝSTAVBY
§ 4 - Žádost o stavební povolení (K § 110 stavebního zákona)
§ 5 - Stavební povolení (K § 115 stavebního zákona)
§ 6  
§ 7 - Náležitosti štítku (K § 115 stavebního zákona)
§ 8 - Náležitosti veřejnoprávní smlouvy (K § 116 stavebního zákona)
§ 9 - Zkrácené stavební řízení (K § 117 stavebního zákona)
§ 10 - Obsah a struktura certifikátu
ČÁST ČTVRTÁ - UŽÍVÁNÍ STAVBY
§ 11 - Oznámení o užívání stavby (K § 120 stavebního zákona)
§ 12 - Kolaudační souhlas (K § 122 stavebního zákona)
§ 13 - Změna v užívání stavby (K § 127 stavebního zákona)
§ 14  
ČÁST PÁTÁ - ODSTRANĚNÍ STAVBY, TERÉNNÍCH ÚPRAV A ZAŘÍZENÍ
§ 15 - Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (K § 128 stavebního zákona)
§ 16 - Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (K § 128 stavebního zákona)
ČÁST ŠESTÁ - KONTROLA STAVEB
§ 17 - Výzva ke zjednání nápravy (K § 134 stavebního zákona)
§ 18 - Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby (K § 134 stavebního zákona)
§ 19 - Stavební příspěvek (K § 138 stavebního zákona)
ČÁST SEDMÁ  
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - OHLÁŠENÍ STAVBY
Příloha č. 2 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
Příloha č. 3 - OZNÁMENÍ STAVBY
Příloha č. 4 - OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY
Příloha č. 5 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
Příloha č. 6 - OZNÁMENÍ O ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY
Příloha č. 7 - OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ
Zavřít
MENU