522/2006 Sb.Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Částka: 168 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 13. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
522

VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2006
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 34 odst. 1 a § 38a odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět

        Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2), upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen "kontrola") a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.


§ 2

Obecná ustanovení

        (1)  Orgán vykonávající kontrolu (dále jen "kontrolní orgán") provádí kontrolu

       a) na pozemních komunikacích3), jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy (dále jen "silniční kontrola") a
       b) v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou činností dopravce a při přepravě nebezpečných věcí u subjektu předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí (dále jen "kontrola v provozovně").
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět
§ 2 - Obecná ustanovení
§ 3 - Předmět kontroly
§ 4 - Silniční kontrola
§ 5 - Kontrola v provozovně
§ 6 - Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku
§ 7 - Kontrola přepravy nebezpečných věcí
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9  
Příloha č. 1 - Vzor paměťové karty
Příloha č. 2 - PORUŠENÍ POVINNOSTI ZAHRANIČNÍMI DOPRAVCI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A ULOŽENÉ SANKCE
Příloha č. 3 - POČET ZJIŠTĚNÝCH PORUŠENÍ
Příloha č. 4 - KATEGORIZACE RIZIK
Příloha č. 5 - OPATŘENÍ UČINĚNÁ VŮČI TUZEMSKÝM DOPRAVCŮM, KTEŘÍ PORUŠILI POVINNOST V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH
Příloha č. 6 - SANKCE
Příloha č. 7 - KONTROLNÍ SEZNAM
Zavřít
MENU