501/2006 Sb.Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
501

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o obecných požadavcích na využívání území


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.


§ 2
Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

       a) stavbou pro bydlení
    1.
bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
    2.
rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
   b) stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
       c) stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH (K § 43 stavebního zákona)
HLAVA I - OBECNÉ POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH
§ 3  
HLAVA II - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
§ 4 - Plochy bydlení
§ 5 - Plochy rekreace
§ 6 - Plochy občanského vybavení
§ 7 - Plochy veřejných prostranství
§ 8 - Plochy smíšené obytné
§ 9 - Plochy dopravní infrastruktury
§ 10 - Plochy technické infrastruktury
§ 11 - Plochy výroby a skladování
§ 12 - Plochy smíšené výrobní
§ 13 - Plochy vodní a vodohospodářské
§ 14 - Plochy zemědělské
§ 15 - Plochy lesní
§ 16 - Plochy přírodní
§ 17 - Plochy smíšené nezastavěného území
§ 18 - Plochy těžby nerostů
§ 19 - Plochy specifické
ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ A UMISŤOVÁNÍ STAVEB NA NICH
HLAVA I - POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ POZEMKŮ
§ 20  
§ 21 - Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
§ 22 - Pozemky veřejných prostranství
HLAVA II - POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB
§ 23 - Obecné požadavky na umisťování staveb
§ 24 - Zvláštní požadavky na umisťování staveb
§ 25 - Vzájemné odstupy staveb
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 26 - Výjimky
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU