498/2006 Sb.Vyhláška o autorizovaných inspektorech

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
498

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o autorizovaných inspektorech


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví činnost koordinačního orgánu pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.


§ 2

        (1)  Koordinačním orgánem podle § 150 odst. 1 stavebního zákona je Koordinační rada pro autorizované inspektory (dále jen "Rada"), která zabezpečuje podklady pro vyjádření Komory ke jmenování uchazeče autorizovaným inspektorem, z osob jmenovaných ministrem ustavuje jednotlivé zkušební komise, řídí a sjednocuje činnost zkušebních komisí a přijímá nezbytná opatření k přípravě a provádění zkoušek.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Zkouška
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vedení evidence
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem
Příloha č. 2 - Vzor P r o t o k o l o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem
Příloha č. 3 - Vzor Ž á d o s t o jmenování autorizovaným inspektorem
Zavřít
MENU