492/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Částka: 161 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 31. října 2006 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 398/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 18. listopadu 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
492

VYHLÁŠKA
ze dne 31. října 2006,
kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

"p)
zdvihací plošinou - svislá zdvihací plošina určená pro dopravu osob na vozíku nebo šikmá zdvihací plošina (poháněný schodišťový výtah) určená pro dopravu osob na vozíku.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU