476/2006 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007

Částka: 156 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. listopadu 2006 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 23. října 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Obsoletní Pozbývá platnosti: 31. prosince 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
476

VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2006
o Programu statistických zjišťování na rok 2007


        Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:

§ 1

        Program statistických zjišťování na rok 2007 je uveden v přílohách č. 1 a 2.


§ 2

        (1)  Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, a podle možnosti též její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, který jedná na základě zmocnění k zastoupení nebo uzavřené smlouvy, uvede se též jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, a podle možnosti její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2007 I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
Příloha č. 2 - PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY A JINÝMI ÚSTŘEDNÍMI SPRÁVNÍMI ÚŘADY NA ROK 2007 I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady
Zavřít
MENU