449/2006 Sb.Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. září 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. září 2006 Nabývá účinnosti: 1. října 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 218/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


449

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2006

o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanovuje metodiky polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy.

§ 2

Metodiky zkoušek odrůd

(1) Metodikami stanovujícími základní požadavky na uspořádání a podmínky zkoušek, na způsob hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd se rozumí

a

protokoly pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3) (dále jen protokoly),

b

obecné zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin4) (dále jen zásady zkoušení),

c

metodiky zkoušek užitné hodnoty zemědělských druhů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen metodiky zkoušek užitné hodnoty),

d

znaky ke zkoušení a požadavky na provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy (dále jen znaky a požadavky).

(2) Uspořádání a podmínky zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti, popřípadě užitné hodnoty odpovídají požadavkům na protokoly, na zásady zkoušení, na metodiky zkoušek užitné hodnoty nebo na znaky a požadavky pro druhy odrůd uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3.

(3) Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti zahrnuje všechny znaky podle protokolů, popřípadě nejméně všechny znaky označené hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud pozorování znaků není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá5).

§ 3

Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů uvedených v příloze č. 1 se použijí metodiky zkoušek obsažené

a

v protokolech uvedených v tabulce č. 1.1 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené,

b

v zásadách zkoušení uvedených v tabulce č. 1.2 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

(2) Zkoušení užitné hodnoty odrůdy zemědělských druhů zahrnuje hodnocení výnosu, odolnosti vůči chorobám a škůdcům, reakce na fyzikální faktory prostředí a hodnocení kvalitativních vlastností odrůdy6). Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů se použijí metodiky zkoušek užitné hodnoty vyjmenované v příloze č. 1, tabulce č. 1.3 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

§ 4

Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů

Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů uvedených v příloze č. 2 se použijí metodiky zkoušek obsažené

a

v protokolech uvedených v tabulce č. 2.1 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené,

b

v zásadách zkoušení uvedených v tabulce č. 2.2 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené.

§ 5

Metodika zkoušek odrůd révy

Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy se vztahují na znaky a vlastnosti uvedené v příloze č. 3, v tabulce č. 3.1 a splňují minimální požadavky na provádění těchto zkoušek uvedené v tabulce č. 3.2.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.

Ministryně:

MVDr. Vicenová v. r.

1

Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2

Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES , pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.

Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES , kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES , pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.

Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES , pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.

Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné.

3

Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství.

4

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 109/2004 Sb.m.s., o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin, z 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě dne 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991.

5

Článek 2 směrnice Komise 2003/90/ES .

6

Článek 1 odstavec 3 směrnice Komise 2003/90/ES .

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodiky zkoušek zemědělských druhů

Tabulka č. 1.1

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Tabulka č. 1.2

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Tabulka č. 1.3

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek užitné hodnoty

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodiky zkoušek zeleninových druhů

Tabulka č. 2.1

Seznam zeleninových druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Tabulka č. 2.2

Seznam zeleninových druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 449/2006 Sb.

Metodika zkoušek odrůd révy

Příloha PDF (200 kB)
Zavřít
MENU