406/2006 Sb.Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 130 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 16. srpna 2006 Autor předpisu: Parlament; Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
406


PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004 Sb.,
zákonem č. 180/2005 Sb. a zákonem č. 177/2006 Sb.ZÁKON

o hospodaření energií


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět zákona

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

       a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,
       b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

       a) nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností,
       b) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu,
       c) druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - ENERGETICKÉ KONCEPCE
§ 3 - Státní energetická koncepce
§ 4 - Územní energetická koncepce
HLAVA III - NÁRODNÍ PROGRAM HOSPODÁRNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ A VYUŽÍVÁNÍ JEJÍCH OBNOVITELNÝCH A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ
§ 5  
HLAVA IV - NĚKTERÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI UŽITÍ ENERGIE
§ 6 - Účinnost užití energie
§ 6a - Energetická náročnost budov
§ 7 - Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
§ 8 - Energetické štítky
§ 9 - Energetický audit
§ 10 - Energetický auditor
§ 11 - Působnost ministerstva
§ 11a - Řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů
HLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 12 - Přestupky
§ 12a - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 12b - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 13 - Ochrana zvláštních zájmů
§ 13a - Kontrola
HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14  
ČÁST DRUHÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU