340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. července 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2006 Nabývá účinnosti: 3. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
340

ZÁKON
ze dne 24. května 2006
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie
na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ČINNOST INSTITUCÍ
ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO
POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ
EVROPSKÉ UNIE NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje podmínky provozování penzijních plánů a činností z nich vyplývajících institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie (dále jen "členský stát") na území České republiky a dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.


§ 2
Vymezení pojmů

        V tomto zákoně se rozumí

       a) institucí instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, bez ohledu na její právní formu, která je
    1.  
provozována na principu fondového hospodaření,
    2.  
zřízena odděleně od jakéhokoli přispěvatele nebo odvětvového svazu přispěvatelů pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnáváním fyzických osob na základě dohody nebo smlouvy dohodnuté individuálně nebo kolektivně mezi zaměstnavatelem, popřípadě více zaměstnavateli, a zaměstnancem, popřípadě více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci, nebo dohodnuté s osobami samostatně výdělečně činnými, a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající, a
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Příslušný orgán v České republice
§ 4 - Informační povinnosti České národní banky
§ 5 - Provozování penzijních plánů v České republice
§ 6 - Penzijní plány
§ 7 - Informace poskytované účastníkům a příjemcům
§ 8 - Dohled nad institucemi
§ 9 - Správní delikty
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU