335/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Částka: 103 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 16. června 2006 Nabývá účinnosti: 30. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
335

VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2006,
kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady
za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku        Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 58 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen "náhrada"), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a
       b) způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven zvláštním právním předpisem1) za omezení lesního hospodaření, které vzniklo v důsledku
    1.
ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji,
    2.
změny skladby dřevin lesního porostu,
    3.
prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí,
    4.
udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého,
    5.
snížení zakmenění lesního porostu,
    6.
dočasného omezení mýtních těžeb na dobu do konce platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, trvá-li omezení déle než jeden rok, v případě, že vlastník nebo nájemce nemůže v rámci povolené maximální celkové výše těžeb přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných sortimentech surového dříví do jiných porostů,
    7.
ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Náležitosti uplatnění nároku a vzor uplatnění nároku
§ 4 - Způsob určení výše náhrady
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření
Příloha č. 2 - Žádost o náhradu újmy za omezení lesního hospodaření
Příloha č. 3 - Způsob určení výše náhrady
Příloha č. 4 - Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpu při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonitních stupňů (RVB) a obmýtí v Kč/m2
Zavřít
MENU