322/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 2006 Nabývá účinnosti: 30. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
322

ZÁKON
ze dne 25. května 2006,
kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        "(3)  Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).

_______________________________
1)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

MENU