314/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 22. června 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
314

ZÁKON
ze dne 23. května 2006,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpadech

Čl. I


        Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 písmeno s) zní:

"s)  
uvedením výrobku na trh v České republice (dále jen "uvedení na trh") - první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku.".

        2.  V § 4 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která znějí:

"t)  
uvedením výrobku do oběhu - každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice po jeho uvedení na trh,
       u) dovozem výrobku - propuštění výrobku ze země mimo Evropských společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o odpadech
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU