311/2006 Sb.Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
311

ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pohonných hmotách)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

§ 1

Předmět úpravy

         Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

       a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,
       b) prodej a výdej pohonných hmot,
       c) evidenci čerpacích stanic pohonných hmot.

§ 2

Vymezení pojmů

        V tomto zákoně se rozumí

       a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, biopalivo, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla,
       b) vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
       c) zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj,
       d) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen "čerpací stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota prodává nebo vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla,
       e) výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze skladovací nádrže do palivové nádrže vozidla,
       f) provozovatelem čerpací stanice osoba, která je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici; pokud vlastník čerpací stanice neprokáže, kdo je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici, má se za to, že provozovatelem čerpací stanice je její vlastník,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Pohonné hmoty
§ 4 - Evidence pohonných hmot
§ 5 - Prodej a výdej pohonných hmot
§ 6 - Evidence čerpacích stanic
§ 7 - Státní správa a státní dozor
§ 8 - Přestupky
§ 9 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 10 - Společná ustanovení o správních deliktech
§ 11 - Zmocňovací ustanovení
§ 12 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU