230/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. června 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
230

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní statistické službě

Čl.  I


        Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

        1. V § 2 písm. k) se za slova "organizační složka státu" vkládají slova " , která je účetní jednotkou2c),".

Poznámka pod čarou č. 2c zní:

_______________________________
"2c)
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.".

        2. V § 2 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která včetně poznámky pod čarou č. 2d znějí:

"m)
identifikačním kódem vnitřní jednotky číselný kód, který slouží k její identifikaci,
n) 
vnitřní jednotkou statistická jednotka, která podrobněji rozčleňuje územní strukturu (místní jednotka) nebo strukturu podle činností (činnostní jednotka) ekonomického subjektu; místní jednotka a činnostní jednotka jsou vytvořeny podle předpisů Evropských společenství2d) ke statistickým registrům,
_______________________________
2d)
Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sdružování občanů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní kontrole
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o územních finančních orgánech a některé další zákony
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o cenách
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Přechodné ustanovení
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU