229/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 29. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

ZÁKON
ze dne 26. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. I


        Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 10 se odstavec 8 zrušuje.

        2.  § 11 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:


"§ 11

        (1)  Pokud jsou informace uvedené v § 9, 10, 13 a 19 poskytovány písemně, uvádějí se v českém jazyce.

        (2)  Jednotlivé informace uvedené v § 9 a 10 mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.

        (3)  Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním právním předpisem10).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU