225/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
225

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o civilním letectví


Čl. I


        Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

        1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:


"§ 1
Předmět úpravy

        (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) upravuje ve věcech civilního letectví

       a) podmínky stavby a provozování letadla,
       b) podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť,
       c) podmínky pro letecké stavby,
       d) podmínky pro činnost leteckého personálu,
       e) podmínky využívání vzdušného prostoru,
       f) podmínky poskytování leteckých služeb,
       g) podmínky provozování leteckých činností,
       h) rozsah a podmínky ochrany letectví,
       i)  podmínky užívání sportovního létajícího zařízení,
       j)  rozsah a podmínky výkonu státní správy.

        (2) Tento zákon se vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví ve věcech leteckého personálu, vojenských letišť a leteckých staveb, užívání vzdušného prostoru, poskytování leteckých služeb a provozování leteckých činností.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU