222/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
222

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o integrované prevenci

Čl. I


        Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 1 zní:

        "(1)  Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských společenství1), dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku2) uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.".

        2.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 na samostatný řádek se doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES ve věci účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.".

        3.  V § 2 písmeno a) zní:

"a)  
zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka neuvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ni požádá o vydání integrovaného povolení,".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vodách
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o lesích
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU