216/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 22. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
216

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna autorského zákona


Čl. I


        Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a" a v písmenu a) se za slovo "jeho" vkládá slovo "autorskému".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
"1)
Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů.
Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským, v platném znění.
Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se práva autorského a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu.
Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany práva autorského a určitých práv s ním souvisejících, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna autorského zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna knihovního zákona
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU