212/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. června 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
212

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů


Čl. I


        Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.".

        2.  V § 1 úvodní části ustanovení se za slova "Evropských společenství1) a" vkládají slova "v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu1a) (dále jen "Úmluva")".

Poznámka pod čarou č. 1a zní:
_______________________________
"1a)
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 80/2005 Sb. m.  s., o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.".

        3.  V § 1 písm. b) se slova "vypouštění emisí" nahrazují slovem "emisím".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU