179/2006 Sb.Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

ZÁKON
ze dne 30. března 2006
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

       a) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
       b) kvalifikace,
       c) kvalifikační standardy dílčí kvalifikace,
       d) hodnotící standardy dílčí kvalifikace,
       e) Národní soustavu kvalifikací,
       f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,
       g) práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
       h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

        (2)  Ustanovení zvláštních právních předpisů1) upravující vzdělávání, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky nejsou tímto zákonem dotčena.


§ 2

Vymezení pojmů

        V tomto zákoně se rozumí

       a) počátečním vzděláváním předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního právního předpisu2) v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zvláštního právního předpisu3) vysokými školami nebo jejich součástmi,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - KVALIFIKACE, NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ, KVALIFIKAČNÍ A HODNOTÍCÍ STANDARD
§ 3 - Členění kvalifikací
§ 4 - Úplné kvalifikace
§ 5 - Dílčí kvalifikace
§ 6 - Národní soustava kvalifikací
§ 7 - Kvalifikační standard dílčí kvalifikace
§ 8 - Hodnotící standard dílčí kvalifikace
HLAVA III - PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ, PRODLUŽOVÁNÍ PLATNOSTI A ODNÍMÁNÍ AUTORIZACE
§ 9 - Udělení autorizace
§ 10 - Podmínky pro udělení autorizace fyzickým osobám
§ 11 - Podmínky pro udělení autorizace právnickým osobám
§ 12 - Autorizovaný zástupce
§ 13 - Společná ustanovení k udělování autorizace
§ 14 - Povinnosti autorizovaných osob
§ 15 - Evidence autorizovaných osob
§ 16 - Zánik a odnětí autorizace
HLAVA IV - HODNOCENÍ DOSAŽENÉ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
§ 17 - Obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti
§ 18 - Průběh zkoušky
§ 19 - Vydávání osvědčení
§ 20 - Přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky
HLAVA V - UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
§ 21  
HLAVA VI - ORGÁNY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
§ 22 - Autorizující orgány
§ 23 - Ministerstvo
§ 24 - Rada
HLAVA VII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 25  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 26  
ČÁST TŘETÍ - Změna školského zákona
§ 27  
§ 113b - Uznání částečného vzdělání v průběhu vzdělávání
§ 113c - Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 29  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 30  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 31  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Příloha - Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro povolání
Zavřít
MENU